اسامی افرادی که مدارک زیر برای آنها آماده شده است

 

دانش نامه

واحد کرج

گواهی موقت پایان تحصیلات، نامه فراغت از تحصیل به نظام وظیفه و آموزش و پرورش

واحد کرج(سال 95)

(سال 96)

       

انجام مراحل فارغ التحصیلی در سیستم گلستان توسط دانشجو