چكیده اي از قوانین وظیفه عمومي جهت ثبت نام و ادامه تحصیل مشمولین وظیفه