قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مقطع دکتری جهت تکمیل فرم های مرکز مشاوره و بهداری به لینک های زیر مراجعه نمایید. تکمیل این فرم ها برای ثبت نام حضوری اجباری می باشد.

مرکز مشاوره:

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

مرکز بهداری:

https://portal.saorg.ir/physicalhealth