مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه (المثنی)

 

1- واریز مبلغ 2/500/000 ریال از طریق سیستم گلستان ، شماره تماس برای راهنمایی : 2495 داخلی-34579600 -026

2- تکمیل فرم استشهاد محلی (دریافت فرم)

3- سه بار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار با فاصله زمانی دو ماه یکبار و ارائه برگه های روزنامه

توجه : حداکثر زمان انتظار جهت تحویل دانشنامه المثنی ، پس از تحویل مدارک لازم به اداره دانش آموختگان سه هفته می باشد.

شماره تماس جهت هرگونه سوال و راهنمایی لازم:

یک شنبه و سه شنبه با شماره تماس 34579600-026 با داخلی  2611 از ساعت 13/30 الی 15/20

اسامی مدارک صادر شده در سایت : Pgeducation . khu.ac.ir        (سایت دانشگاه خوارزمی آموزش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیریت تحصیلات تکمیلی اداره دانش آموختگان )          

 

(اداره دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی)