نظر به اين كه بعضا مشاهده گرديده است ، مجوز دفاع صادر شده براي دانشجويان تحصيلات تكميلي بدون بررسي موارد ذيل بوده و دانشجو پس از دفاع متوجه نقص در پرونده گرديده و اين موضوع باعث ايجاد مشكل در روند تسويه حساب و فارغ التحصيلي وي شده است.لذا جهت يادآوري اعلام ميدارد قبل از صدور مجوز دفاع حتما موارد ذيل بررسي شودو در صورت عدم احراز هر كدام از آنها ، مجوز دفاع صادر نگردد. لازم به ذكر است در صورت تخطي از اين موضوع عواقب آن بر عهده گروه آموزشي و دانشكده بوده و دفاع انجام شده كان لم يكن مي باشد:

1- تاييديه مدرك مقطع قبل داشته باشد.

2- پروپوزال دانشجو به تصويب دانشكده رسيده و فاصله زماني تصويب تا دفاع طبق مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي رعايت شده باشد.

3- دانشجو در ترمي كه مي خواهد دقاع نمايد سرترم داشته و مشغول به تحصيل باشد

4- معافيت تحصيلي دانشجوي مشمول نظام وظيفه ثبت شده باشد.

5- دانشجو درس اعلام نشده نداشته باشد.

6- معدل كل دانشجويان ورودي 94 و به بعد حد نصاب لازم را داشته باشد.( حداقل 14 )