کارمندان مدیریت تحصیلات تکمیلی واحد کرج

شماره دانشگاه خوارزمی واحد کرج:  34579600 -026

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن تماس(داخلی)

     

آقای همت اله سعادتی

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام

2236

آقای علی صابری

مسئول امور مالی

2236

خانم نسترن رشتیانی

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام

2236

آقای عطا اله گیوزاد

کارشناس اداره دانش آموختگان

2611

خانم مهندس سهیلا کریمایی

مسئول سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مسئول سیستم گلستان مقطع تحصیلات تکمیلی

2492

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارمندان مدیریت تحصیلات تکمیلی واحد تهران

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن تماس

خانم صدیقه خانی

کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام

021-81584437

خانم اشرف فیض آبادی

رییس اداره پذیرش و ثبت نام

021-81584445

خانم رویا زاهدی

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام

021-81584445

خانم عفت جمشید پور

کارشناس اداره دانش آموختگان

021-81584453

خانم نرگس جلیلیان

کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان

021-81584453

خانم فاطمه الله یاری

مسئول امور بایگانی

021-81584424

آقای محمد رضا اجتهادی

مسئول دبیرخانه

021-81584424

خانم شیرین اخوان

مسئول امور مالی

021-81584447

خانم مهندس طاهره گودرزی

مسئول سیستم گلستان در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

021-81584454