مدارک لازم برای دریافت گواهی موقت (المثنی )

    

1-  واریز مبلغ  1/500/000 ریال  از طریق سیستم گلستان ، شماره تماس برای راهنمایی : 2236 داخلی-34579600 -026

2- تکمیل فرم استشهاد محلی (دریافت فرم)

توجه : حداکثر زمان انتظار برای تحویل گواهی المثنی ، پس از تحویل مدارک لازم به اداره دانش آموختگان دو هفته می باشد.

آدرس سایت برای مشاهده لیست گواهی موقت المثنی  صادر شده :

Pgeducation . khu.ac.ir        (سایت دانشگاه خوارزمی آموزش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیریت تحصیلات تکمیلی اداره دانش آموختگان )          

شماره تماس جهت هر گونه سوال و راهنمایی لازم :

واحد کرج : یک شنبه و سه شنبه  از ساعت 13/30 تا 15/20     2611 داخلی 34579600  - 26 0                        

واحد تهران : شنبه و چهار شنبه  از ساعت 13/30 تا 15/20                       81584453  - 021

 

(اداره دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی )