نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

دانشگاه خوارزمي
تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

موضوع
نيمسال اول
پيش ثبت نام
30-26 ارديبهشت ماه 94
(23-13 ) ارزشيابي نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93
انتخاب واحد
17-14 شهريور ماه 1394
انتخاب واحد با تأخير
19-18 شهريور ماه 1394
شروع كلاسها
21/6/1394
حذف و اضافه ( دو درس )
(ويژه كارشناسي)
28 شهريور ماه تا اول مهر ماه 1394
حذف اضطراري ( تكدرس ) موضوع ماده 18
(ويژه كارشناسي)
10-7 آذر ماه 1394
ارزشيابي نيمسال اول و پيش ثبت نام نيمسال دوم 95-94
18-15 آذر ماه
پايان كلاسها
9 دي ماه 1394
امتحانات
14 دي ماه لغايت 27 دي ماه 1394