ثبت نام با تاخیر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی جدید واحد تهران و کرج و پردیس تهران سال 96

جهت ثبت نام با تاخیر در روزهای یکشنبه و دوشنبه 26 و 1396/6/27 از ساعت 9 صبح تا 15 به اداره تحصیلات تکمیلی تهران و کرج و واحد پردیس تهران مراجعه نمایند.