مدیریت تحصیلات تکمیلی- مدیریت
معرفی مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۳ | 

دکتر علی اصغر حسینی
 

دکتری مهندسی مکانیک

مدیر کل تحصیلات تکمیلیپست الکترونیکی:
Ali.Hosseinikhu.ac.ir
hosseinyaligmail.com


(سوابق علمی)

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=41.6182.38699.fa
برگشت به اصل مطلب