فهرست افراد


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.

خانم لیوانی
مسئول دفتر
مدیریت تحصیلات تکمیلی

آقای مهندس خلیل شش یکانی
رئیس اداره پذیرش و ثبت نام
مدیریت تحصیلات تکمیلی
خانم کریمی
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
مدیریت تحصیلات تکمیلی
آقای وحید طولابی
کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام
مدیریت تحصیلات تکمیلی
خانم بهاره صیدآبادی
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
مدیریت تحصیلات تکمیلی
خانم نوروزپور
کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام


آقای همت الله سعادتی
رئیس ادراه پذیرش و ثبت نام
مدیریت تحصیلات تکمیلی
رضا زند
کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام
مدیریت تحصیلات تکمیلی
آقای مجید سعیدپناه
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
مدیریت تحصیلات تکمیلی

خانم نرگس جلیلیان پور
رئیس اداره دانش آموختگان
مدیریت تحصیلات تکمیلی
خانم ذکریا
کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان
مدیریت تحصیلات تکمیلی
آقای گنجی
کارشناس اداره دانش آموختگان

آقای فریمانه
کارشناس اداره دانش آموختگان


آقای عطاالله گیوزاد
کارشناس اداره دانش آموختگان
مدیریت خدمات آموزشی

آقای دکتر جواد جعفریان
کارشناس امور مالی
مدیریت تحصیلات تکمیلی

خانم مهندس شهین جعفری راد
کارشناس مسئول واحد رایانه

خانم مهندس سهیلا کریمایی
کارشناس واحد رایانه